13 april 1523

Del 72. Kristian Tyrann i landsflykt.

Chistian II forlader København. Målning av Rasmus Christianssen.

Idag för 500 år sedan blir situationen ohållbar för den avsatte Kristian Tyrann i Danmark och han seglar till Nederländerna. Detta får direkta följder på det det svenska Befrielsekriget, i positiv riktning.

Sören Norby, Kristians mäktige amiral som med sin flotta effektivt motarbetat Gustav Vasas erövring av Östersjöstäderna Stockholm, Kalmar och Åbo, känner ingen sympati med den nye danske kung Fredrik utan har endast svurit lojalitet till kung Kristian. Men när denne nu gått i landsflykt blir det för Sören Norby oklart vad han ska ägna sig åt från sin bas i Kalmar. I alla händelser ter sig en ny undsättningsexpedition till Stockholm allt mer avlägsen. Istället planerar Norby att dra sig tillbaka till sitt högkvarter i Visby.

På slottet Tre kronor i Stockholm inser Henrik Slagheck att ingen hjälp kommer att nå honom. Staden och slottsbesättningen lider brist på allt efter många månader av belägring av Gustav Erikssons styrkor. Slagheck kommer att behöva välja – slåss, förhandla eller kapitulera?

Slutet april 1523

Del 73. Kallelse till herredag i Strängnäs.

Kungaval vid Mora stenar
Ur Olaus Magnus
Historia om de nordiska folken 1555

Vid denna tid 1523 går en kallelse ut till ett så kallat herremöte i Strängnäs vid pingsttiden ”för rikets samtliga råd och män.”

Mötet har till stor del utlysts för att tillmötesgå de handelsmän från Lübeck som lånat ut stora summor för att finansiera upproret och som nu vill ha garantier för återbetalning och utlovade handelsprivilegier. För det krävs en pålitlig svensk motpart i form av både riksföreståndaren Gustav Eriksson och ett samlat riksråd. Helst en kung. Till den änden behöver först det svenska riksådet kompletteras och därefter behöver skulden till Lübeck lösas.

Inget i kallelsen anger något om ett förestående kungaval men någonstans i bakgrunden måste ändå ett kungval ha legat i luften. Situationen pekar mot det. Lübeck önskar det. Självständigheten kräver det. En ny svensk kung är den yttersta garanten för ett fast styre av ett självständigt Sverige.

Egentligen skulle en svensk kung väljas vid Mora ting av lagmännen i nio lagsagor. Allt enligt Magnus Eriksson landslag från 1300-talet. Men läget i landet är ett annat än på 1300-talet och nu får realpolitik gå före tradition.

Biskop Brask menar att kallelsen och mötet är prematurt, frampressat av Lübeck för att de ska få sina privilegier. Stockholm och Kalmar är ju ännu inte i svenska händer och rådet är ofullständigt. De lübska privilegierna bör man vänta med anför biskopen. Andra menar att Gustaf själv raskt vill få privilegierna avklarade innan Lübeck hemförlovar sina landsknektar. Utan dem kommer det bli svårare att sätta press på Stockholm att kapitulera. I värsta fall byter Lübeck sida och allierar sig med den nyvalde kung Fredrik av Danmark istället för Gustav Eriksson. I så fall kan hela befrielsekampen ha varit förgäves om hansestadens styrkor plötsligt vänds emot den svenske riksföreståndaren.